Thực hiện công văn số 216/PGD&ĐT ngày 7 tháng 4 năm 2017 V/v tập huấn thống kê trẻ khuyết tật trong công tác phổ cập. Trường TH Lũng Luông xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn ...